Saturday, 11 December 2010

Russian Presidents

Medvedev
Putin
Yeltsin
Gorbachev
Chernenko
Andropov
Brezhnev
Krushchev

No comments:

Post a Comment